• Alt på lager og hurtig levering
  • Europas største showroom på 6200 m²
  • Kørende mekaniker kun 545,- i timen

Leje- og forsikringsbetingelser

 


 

Generelle betingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder nedenstående regelsæt, samt de til enhver tid gældende udlejningspriser på hjemmesiden, anvendelse for alle lejeaftaler der indgås med Sorring Maskinhandel A/S.

 

Lejeperioden

Medmindre andet er skriftligt aftalt, regnes lejeperioden fra og med den dag materiellet udleveres fra udlejer til og med den dag, det tilbageleveres i rengjort og fejlfri stand til udlejers plads. Materiellet skal være tilbageleveret til det i kontrakten anførte tidspunkt. Ved lejemålets start fastlægger lejer sammen med udlejer, lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber længere end denne dato, skal lejer meddele udlejer om den nye slutdato. Denne meddelelse skal være udlejer i hænde senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag.Udlejer har ret til at nægte forlængelse af lejemålet.

Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med et beløb svarende til en dagsleje pr. påbegyndt døgn.

Opsigelse af lejemål fra lejer skal ske skriftligt pr. mail med 1 dags varsel. Efter opsigelse hæfter lejer for det lejede indtil det leveres hos udlejer eller afhentes af udlejer. Udlejer forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder hvis lejer er under konkurs eller betalingsstandning, eller undlader at betale faktureret leje rettidigt. Lejer betaler alle omkostninger i forbindelse hermed.

 

Betalingsbetingelser

Alle opgivne priser er ekskl. moms.

Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. enhed og pr. kalenderdag. I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet indtil 8 timer pr. lejedag. Konstateres det, at lejer har benyttet materiellet i mere end 8 timer pr. lejedag, skal lejer særskilt betale 450 kr. for dette merforbrug, pr. påbegyndt 8. time.

Benyttes materiellet lørdag og søn- og helligdage beregnes disse også som lejedage. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes.

Dog er der en minimums leje på 1 dag ved både maskiner og redskaber.

Ved for sen betaling er udlejer berettiget til at kræve morarenter fra forfaldsdatos begyndelse til betalingen finder sted, med 2 % pr. påbegyndt måned. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr på kr. 100,- pr. fremsendt rykkerskrivelse.

Eventuelle rabatter af enhver art, ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det fakturerede beløb.

Betaling skal ske forud for lejeperioden.

 

Afhentning og levering

Materiellet skal afhentes af lejer på udlejers sted eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til aftalte sted. Læsning og losning finder sted for lejerens regning. Materiellet kan mod en merbetaling leveres af udlejer.


Forpligtelser og ansvar

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. Lejer er forpligtet til ved lejemålets ophør, at tilbagelevere det lejede materiel i samme stand som ved modtagelsen, dvs. rengjort, uden fejl og mangler. Lejer hæfter fuldt ud for skader, mangler, og mangelfuld rengøring o.lign som kan konstateres ved lejemålets ophør.

 

Reklamation

Evt. reklamation over fejl og mangler ved det lejede skal ske på første lejedag for at blive taget til følge. Senere reklamationer vil blive afvist, og lejer hæfter for evt. skader/mangler som kan konstateres på materiellet ved hjemkomst.

 

Reparationer

Lejer må ikke udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden skal udføres af udlejer eller en, af udlejer, anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, materiellet bliver påført ved reparationsarbejde i strid med ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

 

Vedligehold

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Maskinen skal gennemsmøres ved alle smørenipler en gang dagligt af udlejer, og med den medfølgende fedtsprøjte.

Maskinen leveres med fyldt brændstoftank af udlejer og lejer er forpligtiget til at aflevere den igen med fyldt brændstoftank ved lejemålets udløb.

 

Lejers ansvar

Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige kontroller samt nødvendig vedligeholdelse. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, nedbrud, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvars forsikring, som kan dække ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug som arbejdsredskab.

Tyveri, hærværk eller anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter hændelsen er opdaget. Lejer skal sørge for, at en politirapport bliver sendt til udlejer.

 

Flytning af materiel eller udlån/udlejning til tredjemand

Udlejning eller udlån af det lejede materiel til tredjemand, må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den anførte på lejesedlen, uden udlejers samtykke. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede materiel i udlejningsperioden.


Vagtordning

Der er etableret vagtordning, således at lejer altid kan komme i kontakt med udlejer, uden for normal arbejdstid. Bruges vagtordningen faktureres der et engangs vagtbeløb på 500 kr. samt normal timeløn pr. time.

 

Forsikringsbetingelser

Udlejer sørger for at alt materiel er forsikret i lejeperioden. Lejer betaler derfor et risikotillæg oveni lejen på 6 % af bruttolejen, som specificeres særskilt på udlejers fakturaer.

 

Produkt ansvar

Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer. Med forbehold for præceptive regler i lov om produkt ansvar er udlejer ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsinger i udlejers ansvar gælder ikke, hvis udlejer, har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Udlejer er under ingen omstændigheder ansvarlig for lejers indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og tabt avance. Såfremt en fuldstændig ansvarfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end 500.000 DKK. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig til at holde udlejer skadesløs for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer måtte blive forpligtiget at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden part herom. Udlejer og lejer er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domsstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås at være forårsaget af materiellet.

 

Forsikringen

Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser, med de nedenfor angivne undtagelser. Yderligere omfatter forsikringsdækningen den lovpligtige motoransvarforsikring jf. færdselsloven for selvkørende materiel.

Hvis der opstår en forsikringsskade anmeldes den til udlejer, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden. Ved tyveri og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse samt det af udlejer udleverede skadesanmeldelsesskema, dette skal være udlejer i hænde indenfor 8 dage fra skadestidspunktet. Lejeforsikringen dækker ikke glemt og forlagt materiel.

 

Undtagelser

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse fra lejers side er undtaget forsikringens dækning og dækkes derfor fuldt ud af lejer. Skader som sker over tid og/eller som skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion er ikke dækket af forsikringen.

 

I øvrigt

I tilfælde af overtrædelse af leje betingelser samt manglende betaling, er udlejer berettiget til - for lejers regning, at hjemtage det lejede materiel uden forudgående varsel. Lejer er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i det lejede for noget krav, som lejer måtte have mod udlejer.

 

Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre leje- og forsikringsbetingelser samt lejeprisen uden forudgående varsel. Der henvises til www.avant.dk, hvor den seneste opdaterede version af leje- og forsikringsbetingelser samt priser, altid kan findes.

 

Lovvalg og værneting

Enhver lejeaftale der indgås med udleje er underlagt dansk ret og værnetinget er udlejers værneting.