• Alt på lager og hurtig levering
  • Europas største showroom på 6200 m²
  • Kørende mekaniker kun 545,- i timen

Avant Danmark Handelsbetingelser

Du kan nedenfor læse om Handels- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende og private samt Salgs- og leveringsbetingelser For Maskiner til B2B og B2C

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp og vejledning: 8695 7522


Handels- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende og private

Salg, service, reservedele og tilbehør

Dansk Maskinhandlerforening

1. Aftalens grundlag

1.1. Nærværende salgs-og reklamationsvilkår (oktober 2012) gælder for salg, reservedele, ser­vice, montering og reparation udenfor garanti, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hvis der ved salg er indgået en købsaftale mellem parterne, har salgs- og leveringsbetingelserne i købsaftalen dog forrang i forhold til disse vilkår.

1.2. Denne aftale er indgået mellem Sælger/Reparatør, der er medlem af Dansk Maskinhandlerforening (Sælger), og køber (Køber).

1.3. Er Køber uenig i aftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter levering.

1.4. Er det aftalt, at NL01 eller NLM 94 gælder for parternes aftale, da gælder de alene udfyldende
i forhold til nærværende salgs-og reklamationsvilkår, medmindre andet skriftligt er aftalt.


2. Levering og risiko

2.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse, og Køber bærer risikoen for det reparerede/købtes hændelige undergang eller forringelse, når va­ren forlader Sælger.

3. Sælgers ansvar ved forsinkelse

3.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leverings­tidspunkt omtrentligt.

3.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage.


4. Service, reklamation og mangler

4.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochu­rer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger, givne forholds­regler om anvendelse og vedligeholdelse af det reparerede/købte.

4.2. Konstaterer Køber, at det reparerede/købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber snarest skrift­ligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen.

4.3. Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti er Sælger uvedkommende. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret.

4.4. Ved salg af nye varer, elektriske anlæg, dæk og slanger, er reklamationer over mangelskrav fremkommet efter 12 måneder fra leveringsdagen Sælger uvedkommende. Ved salg af nye re­servedele er fristen 6 måneder. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret og ret til ombytning efter Sælgers valg.

4.5. Ved køb af brugte varer/maskiner eller reservedele påtager Sælger sig intet ansvar, med­ mindre andet er skriftligt aftalt.

4.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger, mens Sælger kan faktu­rere Køber for uberettiget reklamation. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelsaf­hjælpning.


5. Betaling

5.1. Betaling skal ske til Sælger kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

5.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker i tillæg til den aftalte kreditrente samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.


6. Erstatning

6.1. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller mangler eller Købers egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side, og uanset erstatningens art kan Sælger ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt iht. denne faktura.

6.2. Ved service/montage/reparation ydes ikke direkte eller indirekte erstatning.


7. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

7 .1. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering at underskrive købekontrakt med ejen­domsforbehold, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til inden levering at tegne fornøden ansvars-, kasko- og brandforsikring samt sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsik­ringssum, indtil det købte er fuldt betalt.

7.2. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de i de anledninger nødvendige udvidede forsikringer, jf. pkt. 7.1.

7.3. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til an­dre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.


8. Salg og service til private

8.1. Ved aftaler med forbrugere gælder disse vilkårs punkt 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 7 og 8.

8.2. For salg af varer til private Købere (forbrugere) gælder købeloven, herunder 24 måneders re­klamationsret.

8.3. Ved kreditkøb med ejendomsforbehold gælder punkt 7, og herudover er forbrugere forpligtet til at betale mindst 20% af købesummen senest ved levering af det købte.

8.4. Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti skal være sket inden tre måneder efter levering, da reklamationerne ellers er Sælger uvedkommende. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret.


9. Tvister

9.1. Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byret­ten i Sælgers retskreds.


Salgs- og leveringsbetingelser For Maskiner B2B

Almindelige Handels- og reklamationbetingelser

Købekontrakt, Maskinleverandørerne, februar 2012

1. Aftalens grundlag

1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (februar 2012) gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2. Denne købsaftale er indgået mellem Sælger, der er medlem af Maskinleverandørerne (Sælger) og en erhvervsdrivende Køber (Køber).

1.3. Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke senere end ved levering.

1.4. Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.


2. Priser

2.1. Priser på genstande, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser m.v.

2.2. Har sådanne ændringer fundet sted, er Sælger berettiget til at foretage justering af købesummen til udligning heraf.

2.3. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.


3. Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.

3.3. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Sælger er meldt klar til afhentning.

3.4. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, har Sælger ret til at foretage koncentration af leverancen og underrette Køber herom. Sælger er herefter berettiget til at fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.


4. Sælgers ansvar ved forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentligt. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.

4.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.

4.3. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

4.4. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt for forsinkelse pr. købsaftale.

4.5. Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering, som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, brandskade, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra underleverandører, som ikke kan tilregnes Sælger og som var Sælger ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Sælger uden ansvar for Købers eventuelle afledte både direkte og indirekte tab.

4.6. Forsinkelse, foranlediget af grunde anført under pkt. 4.5., giver alene Køber ret til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8 dage før den pågældende Købers anvendelsessæson for det købte.

4.7. Sælgers leveringsforpligtelse suspenderes i den tid leveringshindringen varer, jf. pkt. 4.5., og Sælger har ret til at annullere købet, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage, uden at dette berettiger Køber til at kræve erstatning af nogen art.


5. Service, reklamation og mangler

5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger, om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.

5.2. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.

5.3. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.

5.4. Ved køb af nye varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og slanger, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 12 måneder fra leveringsdagen, og for salg af nye reservedele senest 6 måneder fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt. På sæsonmaskiner, der leveres uden for den pågældende maskines sæson, løber fristen dog først fra begyndelsen af den derefter indtrædende sæson.

5.5. For nye varer foretager Sælger indenfor fristen på 12 måneder ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings- eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder.

5.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.

5.7. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

5.8. Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

5.9. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt for mangler pr. købsaftale.

5.10. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.


6. Brugte maskiner/ibyttetagne maskiner

6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.

6.2. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller er maskinen m.v. i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt, gælder pkt. 6.1. ikke.

6.3. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 4 måneder efter levering.

6.4. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.


7. Betaling

7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.

7.3. Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedelsomkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.


8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.

8.2. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko- og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf, ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.

8.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte.

8.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.

8.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

8.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger meddelelse herom.


9. Produktansvar

9.1. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 2 mio. medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.2. Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler.

9.3. Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.

9.4. Uanset pkt. 9.1 - 9.3. er Sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

9.5. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sælger i det omfang, ansvaret går ud over de anførte grænser i pkt. 9.1.-9.4.

9.6. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.


10. Tvister

10.1. Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds.


Salgs- og leveringsbetingelser For Maskiner B2C


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere

Købekontrakt, Maskinleverandørerne, januar 2015

1. Aftalens grundlag

1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser Uanuar 2015) gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt, dog gælder betingelserne Ikke for fjernsalg.

1.2. Denne købsaftale er Indgået mellem Sælger, der er medlem af Dansk Maskinhandlerforening (Sælger) og en Køber, der er forbruger (Køber).

1.3. Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter Køber har modtaget kopi af købsaftalen, dog ikke senere end ved levering.

1.4. Efterfølgende ændringer af købsaftalen er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.


2. Priser

2.1. Priser på genstande, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser m.v.

2.2. Har sådanne ændringer fundet sted er Sælger berettiget til at foretage justering af købesummen til udligning heraf.

2.3. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger inden for 5 hverdage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.


3. Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering fra Sælgers forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber overtager risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse, når køber modtager varen. Hvis Køber selv sørger for transport, overtages risikoen, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.

3.3. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 hverdage efter, at det af Sælger er meldt klar ti! afhentning.

3.4. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes over 30 dage i forhold til den aftalte leveringstid, har Sælger ret til at hæve købet.


4. Sælgers ansvar ved forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af købsaftalen, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i ordren. Sælger skal dog senest levere varen inden 30 dage efter købsaftalens indgåelse eller efter ændringer af ordren.

4.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at hæve handlen, medmindre forsinkelsen er væsentlig eller Sælger ikke leverer inden for en af Køber angivet, rimelig frist.

4.3. Køber kan som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, ikke rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

4.4. Sælger kan Ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt for forsinkelse pr. købsaftale.

4.5. Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering, som følge af omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, brandskade, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra underleverandører, som ikke kan tilregnes Sælger og som var Sælger ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Sælger uden ansvar for Købers eventuelle afledte både direkte og indirekte tab.

4.6. Sælgers leveringsforpligtelse suspenderes i den tid leveringshindringen varer, jf. pkt. 4.5., og Sælger har ret til at hæve købet, når leveringshindringen har varet i mere end 30 dage, uden at dette berettiger Køber til at kræve erstatning af nogen art.


5. Service, reklamation og mangler

5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne fra Sælger, herunder i udleveret instruktionsbog, brochure, vejledning, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om formål, anvendelse, montering, opbevaring og vedligeholdelse af det købte.

5.2. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.

5.3. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 2 måneder efter, at manglen er opdaget af Køber.

5.4. Ved køb af varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og slanger, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 24 måneder fra leveringsdagen,.

5.5. For ny varer foretager Sælger Indenfor 12 måneder efter levering ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl. Herudover foretager Sælger afhjælpning i 24 måneder efter levering. Ombytning eller afhjælpning finder Ikke sted, hvis fejlen skyldes normalt slid eller at Køber ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 5.1. Ombytning foretages ikke, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af Sælger godkendte værksteder.

5.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv evt. ekstraudgifterforårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.

5.7. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage ombytning eller at afhjælpe manglen. Ved ombytning eller afhjælpning, inkl. tilbud herom, afskæres Køber fra at kræve afslag I købesummen eller hæve købet.

5.8. Køber kan som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen ikke rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

5.9. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt for mangler pr. købsaftale eller maksimalt købsprisen for det købte, hvis det er over DKK 100.000.

5.10. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.


6. Brugte maskiner/ibyttetagne maskiner

6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., har Sælger givet Køber mulighed for at undersøge varen grundigt inden købet, og har oplyst forsvarligt om varen, herunder om evt. slitage mv.

6.2. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler reklamationsret i 24 måneder efter levering.

6.3. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet.


7. Betaling

7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale renter og evt. inddrivelses- og inkassoomkostninger efter renteloven fra betalingstids­ punktet og indtil betaling sker, herunder bl.a.et gebyr på 100 kr. for hver skriftlig påmindelse om betaling.

7.3. Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.


8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt

8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten Ul det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.

8.2. Køber skal betale mindst 20 % af kontantprisen for varen til Sælger Inden levering af varen.

8.3. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forslkringsbegærlng m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den Ikke benyttes til reparation af det købte.

8.4. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte.

8.5. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.

8.6. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

8.7. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger meddelelse herom.


9. Produktansvar

9.1. Sælgers ansvar for personskade mv. og skade på ting, som efter deres art sædvanligvis er beregnet Ul ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, følger af Produktansvarsloven. Skade på andre ting end de foran nævnte er Sælger kun erstatningsansvarlig for, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.

9.2. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.


10. Tvister

10.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved retten i Sælgers retskreds.