• Alt på lager og hurtig levering
 • Europas største showroom på 6200 m²
 • Kørende mekaniker kun 545,- i timen

Brugermanual

Læs denne brugermanual grundigt inden brug af minilæssere og redskaber

 


 

Forord

Formålet med disse instruktioner er, at du:

 • Bruger maskine og redskab på en sikker og effektiv måde
 • Observerer og forebygger farlige situationer
 • Holder udstyret intakt og sikrer det en lang levetid

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minilæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Manualen indeholder også vigtige instruktioner til erfarne AVANT brugere. Vær sikker på, at alle personer, som anvender minilæsseren, har fået den nødvendige instruktion og har sat sig ind i minilæsserens og redskabets manualer inden udstyret anvendes. Hav altid denne manual ved hånden når du anvender udstyret.

Foruden sikkerhedsinstruktionerne, bør du overholde alle erhvervsmæssige sikkerhedsregler, gældende lovgivning og øvrige restriktioner i forbindelse med brug af redskabet. Særligt restriktioner angående brug af udstyret på offentlig vej skal undersøges og overholdes. AVANT forebeholder sig retten til at ændre i manualens indhold uden forudgående varsel.

De følgende advarselssymboler bruges i manualen til at indikere vigtige faktorer, som skal overvejes, for at undgå person- og materielskader:

Dette advarselssymbol henviser til vigtig sikkerhedsinformation i manualen. Det advarer om en umiddelbar fare, som kan forvolde personskader. Læs symbolteksten grundigt og sørg for at andre brugere af redskabet også kender til advarslerne, når der kan være risiko for personskader.

Bemærk

 

Dette varslingssymbol indikerer information om den rette brug og vedligeholdelse af redskabet. Hvis disse instruktioner ikke følges, risikeres maskinnedbrud eller anden materielskade.

Gør dig bekendt med minilæsserens begrænsninger med hensyn til fart, bremseevne, styretøj, stabilitet og læssekapacitet, inden arbejdet påbegyndes. Sørg for at alle, som kører med maskinen, er bekendt med sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis du ikke har erfaring i at køre med maskinen bør du teste alt af på et sikkert og åbent sted, uden personer i arbejdsområdet.

 

Sikkerhedsinstruktioner

Tænk på at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minilæsser med redskab er en stærk kombination med mange kræfter, og forkert eller skødesløs brug kan medføre alvorlig person- eller materielskade. Alle brugere bør derfor gøre sig bekendt med manualerne til både minilæsseren og redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse og de dermed forbundne farer.

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i dårlig stand, kan forårsage alvorlige skader. Sørg for at du er bekendt med minilæsserens styring og tilkobling af redskaber - afprøv gerne funktionerne på et sikkert sted inden arbejdet påbegyndes. Gennemgå især korrekt og sikker standsning af udstyret. Læs alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigtfør brug af redskabet

- Ved montering af redskabet på minilæsseren skal du sikre dig, at hurtigskiftpladens låsestifter er i nederste position og at redskabet er låst helt fast til minilæsseren.

- Redskabet må kun anvendes af én bruger ad gangen. Gå ikke ind i arbejdsområdet og tillad ikke andre at gøre dette, når redskabet kører.

- Hold øje med redskabet, der kan sænke sig selvom minilæsseren er slukket. Sænk redskabet til jorden inden du forlader førersædet, for at undgå utilsigtede bevægelser af minilæsseren og redskabet. Følg sikker standsningsprocedure.

- Betjen minilæsserens kontrolhåndtag med rolige og langsomme bevægelser. Vær forsigtig ved løft til og fra en høj placering. Undgå pludselige ændringer i fart eller retning, især ved håndtering af tunge læs, for at bevare minilæsserens balancen. Kør langsomt og forsigtigt, især på ujævnt eller skrånende terræn og glatte overflader.

- Ved meget tunge læs kan minilæsserens tyngdepunkt flytte sig, hvilket kan føre til at maskinen vælter. Transportér altid redskabet så lavt og tæt på minilæsseren som muligt, med teleskopbommen trukket helt tilbage, for at holde tyngdepunktet lavt og for den bedste stabilitet af minilæsseren.

- Minilæsserens stabilitet kan forringes, når førersædet forlades, hvilket kan føre til at maskinen vælter. Husk på at bommen kan sænke sig uventet på grund af tab af stabilitet, mekaniske fejl eller hvis en anden person betjener minilæsseren, hvilket kan føre til fare for at blive klemt.

- Overhold den maksimale belastning for minilæsseren. Vær især forsigtig hvis lastsensoren aktiveres.

- Sørg for at underlaget kan bære den samlede belastning. Følg anbefalingerne for dæktryk.

- Hold minilæsserens knækled i lige position ved håndtering af tunge læs, ved drejning af ledforbindelsen kan minilæsseren tippe forover.

- Løft læsset langsomt og hold øje med positionen af redskabet, så der ikke falder noget materiale af.

- Sørg for at frihøjden er tilstrækkelig. Ved ujævnt terræn og lav frihøjde er der risiko for at læsseren vælter. Hold en sikker afstand til elektriske kabler, lamper eller andre elektriske systemer, hvis strømførende dele rammes kan de forårsage elektrisk stød.

- Sørg for at ventilationen er tilstrækkelig, når der arbejdes indendøre. Brug ikke læsseren i lukkede rum, uanset motor- eller brændstoftype. Udstødningsgasser kan koncentreres til et skadeligt niveau.

- Brug aldrig redskaber til at løfte eller transportere personer eller som arbejdsstation, heller ikke midlertidigt.

- Sørg for kun at bruge redskaber, der er i god stand. Kontrollér redskabet grundigt med regelmæssige mellemrum. Du må ikke ændre på redskabets konstruktion i en sådan grad, at det påvirker sikkerheden. Det er forbudt at bore huller i redskabet. Påsvejsning eller anden fastsættelse af kroge eller lignende genstande på redskabet, er strengt forbudt.

- Sluk minilæsseren og placér redskabet på et sikkert sted, som vist i sikker standsningsprocedure, før rengøring, vedligeholdelse eller justeringer af redskabet.

- Vær opmærksom på omgivelserne og andre personer og maskiner der bevæger sig i nærheden. Vær opmærksom på konturerne af terrænet og andre farer, såsom løse sten og glatte overflader eller grene og træer, der kan ramme føreren.

- Brug kun redskabet til det tilsigtede formål. Anden anvendelse kan skabe unødvendige sikkerhedsrisici, og redskabet kan blive beskadiget.

- Sørg for at minilæsseren er udstyret med de nødvendige sikkerhedskomponenter og at de virker. Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er særlige farer ved arbejdsområdet, brug da passende sikkerhedsudstyr.

 

Lad aldrig nogen gå under en hævet bom eller hævet last. Vær opmærksom på at minilæsserens bom kan sænke sig lidt af sig selv eller tilte, selvom motoren er blevet slukket. Minilæsseren er ikke bygget til at holde en tung last løftet i længere perioder ad gangen. Sænk altid redskabet til en sikker position før du forlader førersædet.

 

Husk at iføre dig korrekt arbejds- og sikkerhedsudstyr:

 

Lydniveauet ved førersædet overstiger 85 dB(A). Brug høreværn, når der arbejdes med minilæsseren.

 

Brug sikkerhedshandsker.

 

Brug sikkerhedssko, når der arbejdes med minilæsseren.

 

Sikker standsning af redskabet, før du nærmer dig det.

Redskabet og minilæsseren skal altid stoppes ifølge sikkerhedsinstruktionerne, før du nærmer dig redskabet. Ved sikker standsning af redskabet og minilæsseren forhindres alle utilsigtede bevægelser med redskabet. Gå aldrig under minilæsserens bom eller et redskab, når det er hævet. Vær opmærksom på at bommen kan sænke sig selvom motoren er slukket. Sikkerhedsinstruktionerne er følgende:

 

- Sænk bommen og redskabet til jorden.

- Stop redskabet og motoren og aktivér parkeringsbremsen.

- Fjern tilbageværende tryk i det hydrauliske system (flyt alle hydrauliske betjeningshåndtag til deres yderposition et par gange).

- Fjern nøglen fra tændingen for at undgå uønsket start af motoren.

 

Advarselmærkater

Nedenfor ses de etiketter og mærkater, der skal være synlige på redskabet. Advarselsmærkaterne skal erstattes, hvis de er faldet af eller er blevet utydelige. Nye mærkater fås hos din AVANT forhandler eller hos producenten.

 

 

Advarselsmærkaterne indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjælper med at huske de risici der er forbundet med brugen af udstyret.

 

Mærkat

Forklaring

A46771Læs instruktionerne før brug
A46772Knusningsfare - Gå aldrig under en hævet bom eller redskab; hold afstand til hævet udstyr.
A46803Knusningsfare ved bevægelige dele. Hold afstand til bevægelige dele.
 Identifikationsskilt / typeskilt

 

 

Montering

Redskabet er klar til brug ved leveringen. Montér redskabet med dets hydraulikslanger på minilæsseren, som anvist i dette kapitel. Følg også anvisningerne i brugsanvisningen for minilæsseren.

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet på minilæsseren, men det skal gøres omhyggeligt. Redskabet monteres ved at sammenkoble minilæsserens hurtigskiftplade med modstykket på redskabet.

Hvis redskabet ikke er låst fast til minilæsseren, kan det løsne sig og skabe en farlig situation. Der må ikke køres med minilæsseren og bommen må ikke løftes, hvis redskabet ikke er låst fast. For at forhindre farlige situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid følges. Se også sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Sådan monteres redskabet på minilæsseren:

 

 

Sørg for at et ulåst redskab ikke bevæger sig eller vælter. Foretag altid montage af redskabet på et plant underlag.

Flyt eller løft aldrig et redskab, som ikke er låst korrekt.

 

Trin 1:

Løft hurtigskiftspladens låsestifter op og drej dem bagud i rillen, så de er låst i øverste position.

Hvis minilæsseren er udstyret med hydraulisk hurtigskift, se da yderligere instruktioner for brug af låsesystemet i de relevante manualer.

Sørg for at hydraulikslangerne, eller eventuelle ledninger, ikke kommer i klemme under tilslutning.

 

 

 

 

 

 

 

Trin 2:

Drej hurtigskiftspladen hydraulisk til en fremadrettet, skrå position.

Kør minilæsseren ind til i redskabet. Hvis minilæsseren er udstyret med teleskopbom, kan dette udnyttes.

Placér hurtigskiftpladens øverste stifter, så de er lige under de tilsvarende beslag på redskabet.

 

 

 

 

 

Trin 3:

Løft bommen lidt - træk bommens kontrolhåndtag tilbage for at løfte redskabet fra jorden.

 

Drej bommens kontrolhåndtag til venstre, så hurtigskiftpladens bund kommer ind til redskabet.

Lås låsestifterne manuelt eller lås den hydrauliske lås.

Kontrollér altid at begge låsestifter er fastlåst.

 

Et ulåst redskab kan falde ned på bommen eller føreren, eller komme ind under minilæsseren under kørslen, så man mister kontrollen over maskineriet. Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast. Inden du flytter eller løfter redskabet, skal du sørge for, at låsestifterne er i nederste position og kommer igennem redskabets beslag på begge sider.

faster kobling

Overdreven tiltning eller løft af et ulåst redskab, medfører fare for at redskabet vælter. Brug ikke låsestifternes automatiske udløsning, når redskabet er løftet mere end 1 meter fra jorden. Hvis låsestifterne ikke vender tilbage til normal position ved tiltning, må redskabet ikke løftes yderligere. Sænk redskabet til jorden og lås det manuelt.

 

 

Tilslutning og frakobling af hydraulikslangerne

På AVANT minilæssere er hydraulikslangerne tilsluttet ved hjælp af Faster lynkobling. Hvis du har en AVANT 300-700 serie med konventionel lynkobling og ønsker at skifte til Faster lynkobling, skal du kontakte din AVANT forhandler eller servicetekniker.

 

Tilslut og frakobl aldrig lynkoblinger eller andre hydrauliske komponenter, mens redskabshydraulikkens kontrolhåndtag er i låsepositionen eller hvis systemet er under tryk. Tilslutning og frakobling af hydrauliske koblinger, mens systemet er under tryk, kan medføre utilsigtet bevægelse af redskabet eller læk af hydraulikvæske under tryk, hvilket kan forårsage alvorlige skader eller forbrændinger. Følg sikker standsningsprocedure før af- eller påmontering af hydraulik.

 

For at undgå skader på slangerne og forhindre oliespild, skal hydraulikkoblingerne altid afmonteres, inden stifterne på hurtigskiftpladen låses op og redskabet fjernes. For at forhindre, at der kommer snavs i hydrauliksystemet, skal beskyttelseshætterne altid sættes tilbage på koblingerne, når disse er afmonteret.

 

Tilkobling af Faster lynkobling:

 1. Sørg for at stifterne på redskabets koblingsplade er ud for hullerne i minilæsserens koblingsplade. Faster lynkoblingen vil ikke låse, hvis den vendes forkert.
 2. Tilslut og lås Faster lynkoblingen ved at dreje håndtaget mod minilæsseren.

Håndtaget skal være let at dreje hele vejen til låsestillingen. Kontrollér at koblingspladerne er samlet korrekt og rens dem, hvis håndtaget ikke er let at dreje. Sluk også for minilæsseren og trykudlign hydraulikken.

Frakobling af Faster lynkobling:

1. Sluk for minilæsserens redskabshydraulik.

2. Tryk oplåsningsknappen ind og drej håndtaget for at frakoble. Efter frakobling sættes Faster lynkoblingen på plads i holderen på redskabet.

 

 

Standard lynkobling:

(alternative koblinger til nogle minilæsser-modeller):

Før tilslutning eller frakobling af standard lynkobling skal der foretages trykudligning. Standard lynkoblingen kan ikke tilsluttes, hvis systemet er under tryk.


For at montere eller afmontere standard lynkoblingerne, trækkes kraven på hunkoblingen tilbage. Slangerne skal forbindes således, at koblingen på redskabet forbindes med den kobling på minilæsseren, der har den samme farve på kraven. Bemærk at beskyttelseshætterne på minilæsserens og redskabets koblinger kan sættes sammen, så de ikke fyldes med snavs under arbejdet. Når koblingerne afmonteres, kan der dryppe lidt olie fra dem. Brug beskyttelseshandsker og hav altid en klud ved hånden, til at holde udstyret rent.

 

Frakobling af hydraulikslanger:

Redskabet skal altid sænkes ned på et fast og jævnt underlag inden slangerne frakobles. Drej redskabshydraulikkens kontrolhåndtag til neutral position.

For at undgå skader på slangerne og forhindre oliespild, skal hydraulikslangerne altid afmonteres, inden stifterne på hurtigskiftpladen låses op og redskabet fjernes. For at forhindre, at der kommer snavs i hydrauliksystemet, skal beskyttelseshætterne altid sættes tilbage på koblingerne, når disse er afmonteret.

Trykudligning af hydraulisk system:

Det er muligt at frakoble hydraulikslangerne, selv om der er et resterende tryk i systemet, men det kan være vanskeligt at tilkoble dem næste gang. Hvis slangerne ikke vil tilkoble, skal der foretages trykudligning ved at bevæge redskabshydraulikkens kontrolhåndtag efter at motoren er slukket. For at sikre, at der ikke er et resterende tryk i systemet, skal motoren slukkes og redskabshydraulikkens kontrolhåndtag bevæges, inden slangerne kobles fra.

 

Kontrol før brug

Kontrollér redskabet og arbejdsområdet inden arbejdet påbegyndes. En hurtig inspektion af redskabet og området før start, er en del af en høj arbejdsikkerhed og sikring af, at maskineriet vil arbejde bedst muligt.

Undgå at vælte med maskinen. Udskyd ikke teleskopbommen, når læsset nærmer sig maks løftekapacitet eller når læsset er blevet løftet højt. Sænk roligt teleskoparmen og sæt lasten helt ned på jorden, hvis lastsensor-alarmen på minilæsseren lyder. Undgå pludselige ændringer i fart og retning. Brug bagvægte efter behov.

 

De skarpe tænder på overfaldsgreben kan forårsage alvorlige kvæstelser. Sørg for at der ikke er andre personer i arbejdsområdet og hold en sikker afstand til dyr. Sænk grabben inden kørsel med minilæsseren. Stop minilæsseren efter sikkerhedsproceduren, før du nærmer dig redskabet.

 • Sørg for at omkringstående personer er på sikker afstand, når minilæsseren og redskabet anvendes. Lad ikke nogen nærme sig fareområdet ved bommen eller stå lige foran minilæsseren. Kontrollér også at det er sikkert at bakke med minilæsseren. Antag aldrig at omkringstående personer er der hvor du så dem sidst. Især børn bliver ofte tiltrukket af udstyr i bevægelse.
 • Kontrollér redskabets og minilæsserens generelle stand og at der ikke lækkes olie fra hydraulikken. Redskabet må ikke anvendes, hvis der er fejl i minilæsserens eller redskabets hydrauliksystem.
 • Betjen kun redskabet og minilæsserens styring fra førersædet. Sørg for at minilæsseren og redskabet bruges på en sikker måde - og efter hensigten. Lad ikke børn betjene udstyret.
 • Betjen aldrig minilæsseren eller redskabet, hvis du er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin, der forringer dømmekraften eller forårsager døsighed, eller hvis din helbredsmæssige tilstand på anden måde er utilstrækkelig.
 • Overhold korrekte arbejdsmetoder og forlad ikke førersædet unødigt.

 

Brug af redskabet

 • Betjen minilæsserens kontrolhåndtag med rolige og langsomme bevægelser, for at opretholde maskinens stabilitet.
 • Overskrid aldrig minilæsserens maksimale belastningskapacitet.
 • Lær at håndtere knækstyrede minilæssere under trange pladsforhold. Håndteringen af en knækstyret minilæsser er anderledes end for andre typer læssemaskiner, eller standard gaffeltrucks. Det kan være nødvendigt med øvelse eller særlig uddanelse.

Sørg for at der ikke er andre personer i nærheden af den arbejdende minilæsser. Lad ikke nogen komme tættere på redskabet og bommens arbejdsområde end fem meter. Kør forsigtigt og roligt i nærheden af dyr. Kontrollér også at det er sikkert at bakke med minilæsseren.

 

Afhængigt af minilæsser-model, kan tænderne på overfaldsgreben nå de forreste dæk og beskadige dem.

Hvis minilæsseren ikke er udstyret med parellelføring::

 

 

Ved løft af materiale til et højt niveau, skal frontpladen samtidig vippes for at forhindre, at læsset falder bagover og ned på minilæsseren.

 

Arbejde på skråninger og i ujævnt terræn

Der er behov for yderligere forsigtighed, når udstyret bruges på skråninger og i ujævnt terræn. På skråninger bør læsset ikke være løftet særlig højt. Drejes knækleddet på minilæsseren, vil det have en effekt på maskinens stabilitet og kan føre til, at minilæsseren vælter. Kør med lav hastighed og lav ikke pludselige ændringer i fart og retning. Hold også øje med grøfter, huller og andre forhindringer, som kan få minilæsseren til at vælte. Brug teleskopbommen forsigtigt og med glidende bevægelser. Når gods transporteres på ujævnt terræn eller skråninger, sørg da for, at læsset er forsvarligt fastgjort.

Maks løftekapacitet kan ikke opnås på ujævnt terræn. I skrånende terræn må læsset ikke løftes højt. Knækleddet bør holdes lige, når tung last løftes; drejes maskinen under løfteopgaven, vil det have effekt på stabiliteten og maskinen kan vælte.

 

Vedligeholdelse og service

Sørg for at redskabet er forsvarligt understøttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Gå aldrig under et løftet redskab. Minilæsserens bom kan sænke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forårsage alvorlige skader, selv hvis motoren ikke kører. Vedligeholdelse og service må kun udføres, når redskabet er sænket til en sikker position.

 

Smøring

Udlejningsmaskiner skal gennemsmøres hver dag.

Det er vigtigt med tilstrækkelig smøring. Hvis der er kommet snavs i samlingerne, vil tilførsel af mere smøremiddel presse snavset ud. Rengør nippelens ende inden smøring og tilfør kun en lille mængde fedt ad gangen. Alle smørenipler er standard R1/8" nipler.

Alle beskadigede nipler skal udskiftes.

 

Rengøring af redskabet

Brug evt. en højtryksrenser og et mildt rengøringsmiddel. Undgå brug af opløsningsmidler og spul ikke direkte på hydrauliske komponenter eller redskabets mærkater.

Opbevar ikke redskabet direkte på jorden. Placer det feks. på blokke af træ eller på en palle.